Giới thiệu hệ thống in sản xuất (tính năng hoàn thiện)

Hệ thống này bao gồm nhiều lựa chọn hoàn thiện cho máy in nạp giấy và cắt giấy như đóng sách mỏng, đóng sách, đóng gáy, xếp chồng giấy, đục lỗ và nạp giấy cuộn

In màu

Chiếc máy in và sao chụp dạng nạp giấy và cắt giấy màu dùng để in và sao chụp các bản vẽ đồ họa, in thương mại và sử dụng cho các phòng in của công ty. Nó bao gồm các tính năng hoàn thiện như đóng sách mỏng, đóng gáy, xếp giấy, dập ghim, đục lỗ, chèn trang và gập trang.

In sản xuất

Hệ thống in sản xuất đen trắng dùng giấy cắt và in báo số được sử dụng cho mục đích thương mại, in các bản vẽ đồ họa, dùng cho các công ty và in sách. Những chiếc máy in này có thể nạp giấy và in đen trắng từ web. Phần mềm sáng tạo, đệ trình công việc, quản lí sản xuất, chế bản, đặt lệnh in và lưu trữ lệnh in

In hệ thống – giấy nạp và giấy cắt

Những chiếc máy in sản xuất với giấy nạp và giấy cắt này có thể in màu, in đen trắng và in tông màu tùy chọn (màu chấm) được sử dụng để in thương mại, in đồ họa hoặc sử dụng trong các công ty. Nó có nhiều lựa chọn hoàn thiện bao gồm đóng sách mỏng, đóng gáy, xếp giấy, dập ghim, đục lỗ và gập giấy