Các hệ thống in sản xuất

  • 1
  • 2

Xem sản phẩm:

Các hệ thông in sản xuất (Giấy cắt) – (In Màu)  

Các loại máy in sản xuất hay máy photocopy có chức năng nạp giấy rời dùng cho các bản in giấy mỹ thuật, in ấn mục đích thương mại và doanh nghiệp lớn.

Hệ thống in sản xuất (Giấy cắt) – In đen trắng  

Đây là chiếc máy in và sao chụp đen trắng với hai loại nạp giấy đảo mặt và cắt giấy.

Hệ thống in sản xuất (Giấy cắt) – Hoàn thiện  

Hệ thống này bao gồm nhiều lựa chọn hoàn thiện cho máy in nạp giấy và cắt giấy như đóng sách mỏng, đóng sách, đóng gáy, xếp chồng giấy, đục lỗ và nạp giấy cuộn