Hướng dẫn sử dụng máy quay cá nhân

Hãy tìm hiểu máy quay của bạn

Your Canon + You - Personal camcorder tips - Canon Singapore - Personal

Đào tạo

Một khóa học miễn phí trong hai giờ cho những chủ nhân máy quay của Canon. Hãy tìm hiểu cách sử dụng những chức năng quan trọng nhất trong chiếc máy quay của bạn trong vòng hai giờ
Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng kí Your Canon + You - Personal camcorder tips - Canon Singapore - Personal
Your Canon + You - Personal camcorder tips - Canon Singapore - Personal

Học viện DV của Canon

Học viện DV của Canon có thể tổ chức những buổi hội thảo cho nhóm 20 người trở lên nhằm giới thiệu và hướng dẫn thực tế loại máy quay cá nhân này
Tìm hiểu thêm thông tin